خدمات پس از فروش

دستورالعمل نحوه ارائه گارانتی باتری
کنترل مدارک
مواردی که شامل گارانتی نمی باشد
بررسی و تست فنی باتری
سولفاته شدن صفحات باتری
تعویض باتری معیوب
ارسال باتری معیوب به شرکت
برای ثبت گارانتی کلیک کنید