-عدم انطباق ظرفیت باتری با برق مصرفی واقعی مورد نیاز خودرونصب تجهیزات برقی اضافی وغیر استاندارد بر روی خودرو.

-دفرمه شدن و يا شكستگي درب و بدنه باتری و باز شدن درب باتری سیلد

-آتش سوزی به دليل وجود نقص در سيستم برق خودرو یا حوادث ديگر

-آسیب دیدگی ، خراش ، ذوب شدگی قطب های باتری به هر علت

-شارژ بیش از حد به علت عملکرد نامناسب دینام خودرو

-افت ولتاژ به علت نگهداری زیاد باتری ، عدم مصرف طولانی مدت و یا عمکلرد نامناسب دینام و سولفاته شدن صفحات باتری

-پایین آمدن سطح الکترولیت در باتری های غیر سیلد

-افزودن اسید و همچنین افزودنی ها و الکترولیت غیرمجاز

-تغییر رنگ الکترولیت در تمام سل های باتری غیر سیلد

-خشک شدن باتری سیلد

-معکوس شدن قطب های باتری

-دستکاری چشمی باتری