شعبات

شماره تماس مسئول شعبه: 09141180374

آدرس: تبریز سه راهی ولیعصر روبه روی

بانک سپه جنب گاراژشادمان انبار سوم

شماره تماس: 04141004110

کارشناس میز فروش: 04141004101

خدمات پس از فروش: 04141004109

ایمیل: Tabriz@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس: ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس: 04141004410

کارشناس میز فروش: 04141004401

خدمات پس از فروش: 04141004409

ایمیل: urmia@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705240

آدرس: شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان

پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس: 04141002110

کارشناس میز فروش: 04141002601

خدمات پس از فروش: 04141002109

ایمیل: tehran@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09155973169

آدرس: مشهدمنطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان

انتهای بهارستان۹مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس: 04141002110

کارشناس میز فروش: 04141002601

خدمات پس از فروش: 04141002109

ایمیل: mashhad@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705245

آدرس: خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفتر

فروش دورنا باتری

شماره تماس: 04141006610

کارشناس میز فروش: 04141006601

خدمات پس از فروش: 04141006609

ایمیل: lorestan@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749875

آدرس: اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4

شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

شماره تماس: 04141006910

کارشناس میز فروش: 04141006901

خدمات پس از فروش: 04141006909

ایمیل: khuzestan@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749283

آدرس: کرمان خیابان فیروز آباد - فیروز آباد 4

روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس: 03433124479

کارشناس میز فروش: 04141003401

خدمات پس از فروش: 04141003409

ایمیل: kerman@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09141180374

آدرس: تبریز سه راهی ولیعصر روبه روی

بانک سپه جنب گاراژشادمان انبار سوم

شماره تماس: 04141004110

کارشناس میز فروش: 04141004101

خدمات پس از فروش: 04141004109

ایمیل: Tabriz@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس: ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس: 04141004410

کارشناس میز فروش: 04141004401

خدمات پس از فروش: 04141004409

ایمیل: urmia@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705240

آدرس: شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان

پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس: 04141002110

کارشناس میز فروش: 04141002601

خدمات پس از فروش: 04141002109

ایمیل: tehran@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09155973169

آدرس: مشهدمنطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان

انتهای بهارستان۹مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس: 04141002110

کارشناس میز فروش: 04141002601

خدمات پس از فروش: 04141002109

ایمیل: mashhad@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705245

آدرس: خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفتر

فروش دورنا باتری

شماره تماس: 04141006610

کارشناس میز فروش: 04141006601

خدمات پس از فروش: 04141006609

ایمیل: lorestan@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749875

آدرس: اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4

شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

شماره تماس: 04141006910

کارشناس میز فروش: 04141006901

خدمات پس از فروش: 04141006909

ایمیل: khuzestan@dournabattery.com

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749283

آدرس: کرمان خیابان فیروز آباد - فیروز آباد 4

روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس: 03433124479

کارشناس میز فروش: 04141003401

خدمات پس از فروش: 04141003409

ایمیل: kerman@dournabattery.com