کارت سالم و فاقد قلم خوردگی باشد.

شماره سریال درج شده بر روی کارت با شماره سریال حک شده روی باتری مطابقت داشته باشد.

اطلاعات ذکر شده در کارت ضمانت نامه به صورت کامل تکمیل شده باشد.

مهر فروشگاه روی کارت گارانتی ضروری می باشد.