شعبات

شماره تماس مسئول شعبه:

09912705254

آدرس:

تبریز سه راهی ولیعصر روبه روی بانک سپه جنب گاراژشادمان انبار سوم

شماره تماس:

04141004110

کارشناس میز فروش:

04141004101

خدمات پس از فروش:

04141004109

شماره تماس مسئول شعبه :

09155973169

آدرس :

مشهد منطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان ، انتهای بهارستان ۹ مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس شعبه :

04141005110

کارشناس میز فروش :

04141005101

خدمات پس از فروش :

04141005109

شماره تماس مسئول شعبه :

09144749283

آدرس :

کرمان خیابان فیروز آباد – فیروز آباد 4 روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس:

03433124479

کارشناس میز فروش :

04141003401

خدمات پس از فروش :

04141003409

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705237

آدرس :

شیراز ، خیابان کار ، انتهای کوچه 4 ، جنب پخش زاگراس

شماره تماس :

04141007110

کارشناس میز فروش :

09912705243

خدمات پس از فروش :

09010494064

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705240

آدرس:

شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس :

04141002110

کارشناس میز فروش:

04141002601

خدمات پس از فروش:

04141002109

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705245

آدرس:

خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفترفروش دورنا باتری

شماره تماس:

04141006610

کارشناس میز فروش :

04141006601

خدمات پس از فروش:

04141006609

شماره تماس مسئول شعبه:

09144749875

آدرس:

اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4 شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

خدمات پس از فروش:

04141006110

کارشناس میز فروش:

04141006101

سرپرست میز فروش:

04141006109

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس:

ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس:

04141004410

کارشناس میز فروش:

04141004401

خدمات پس از فروش:

04141004409

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705254

آدرس: تبریز سه راهی ولیعصر روبه روی

بانک سپه جنب گاراژشادمان انبار سوم

شماره تماس: 04141004110

کارشناس میز فروش: 04141004101

خدمات پس از فروش: 04141004109

شماره تماس مسئول شعبه: 09143715417

آدرس: ارومیه جاده سرو انبار های موسوی

شماره تماس: 04141004410

کارشناس میز فروش: 04141004401

خدمات پس از فروش: 04141004409

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705240

آدرس: شهر ری رجایی جنوب لاین کندرود پایین تر از 13 آبان

پایین تر از مجتمع خاتم الانبیا کوچه حاجیان انبار حاجیان پلاک 4

شماره تماس: 04141002110

کارشناس میز فروش: 04141002601

خدمات پس از فروش: 04141002109

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09155973169

آدرس: مشهدمنطقه گردشگری سپاد،خیابان بهارستان

انتهای بهارستان۹مجموعه انبارهای سپاد

شماره تماس: 04141005110

کارشناس میز فروش: 04141005101

خدمات پس از فروش: 04141005109

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09912705245

آدرس: خرم آباد شهرک صنوف قاضی دفتر

فروش دورنا باتری

شماره تماس: 04141006610

کارشناس میز فروش: 04141006601

خدمات پس از فروش: 04141006609

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749875

آدرس: اهواز سه راهی تپه شهرک صنعتی شماره 4

شهید سلیمانی روبه روی رستوران مک

شماره تماس: 04141006910

کارشناس میز فروش: 04141006901

خدمات پس از فروش: 04141006909

 

شماره تماس مسئول شعبه: 09144749283

آدرس: کرمان خیابان فیروز آباد - فیروز آباد 4

روبه روی فضای سبز شرکت دورنا باتری 

شماره تماس: 03433124479

کارشناس میز فروش: 04141003401

خدمات پس از فروش: 04141003409

 

شماره تماس مسئول شعبه :

09912705237

آدرس :

شیراز ، خیابان کار ، انتهای کوچه 4 ، جنب پخش زاگراس

شماره تماس :

04141007110

کارشناس میز فروش :

09912705243

خدمات پس از فروش :

09010494064